X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پارسی سخن بگوییم - ایران باستان دریافت همین آهنگ

ایران باستان

ابر قدرت تمدن و فرهنگ و علم و الهیات و ...

جداسازی واژه های بیگانه از زبان ملی ایرانیان

بیگانه

پارسی

بیگانه

پارسی

وحشی

دد

وصیت , نصیحت

 اندرز

بالاخره

در نهایت , سرانجام

عاصی

اپارون, گنهکار

علمدار

درفشدار

نیشابور

اپرشتر , ابرشهر

تاخیر

درنگ , دیرپای

متصدی , مامور

اپرمان

سلام

درود

بلندی , عظمت , جلال

اپروند , ورجاوند

خلیج فارس

دریای پارس

جاسوس

اپیشه

دریای خزر

کاسپین , آبسکون , مازندران

دشمن شیطان

ادیوه

دریای عمان

دریای مک کران , مکران

فیروز آباد فارس

ارتخشر خوره , اردشیرخوره

دریای عمان

دریای اریتره

مطلوب

ارتشت

مشکل

دشوار

نظامی , مبارز

ارتشتار

مغشوش , مضطرب

دگرگون

عزیز , شریف

ارجهوت , ارجمند

نیت خالص

دل سپید

ساعد

ارش

شجاع

دلاور

شط العرب ( نامی جعلی )

اروند رود

زشت , قبیح

دوش

اغفال , اتهام

ارنگ

ملاقات

دیدار

از صمیم قلب

ازدل راستی

عطا کننده

راد , بخشنده

اصطبل

اسپستان

حقیقی , واقعی

راستین

قیم

استور

طریق

راه

حق

اشا , رساتی

مشاور

رایزن

تعالی

افراز

مشاور

رایزنی

دریغ و حسرت

افسوس

قیام

رستاخیز

 معیوب

اک

خلاص شدن

رستن

الان

اکنون

حسادت

رشک

مرداد

امرداد

عملکرد

رفتار

عمومی

امرکان

خلاص شدن

رهایی یافتن

شریک

انباز

ولی , هادی , امام

رهنما

حزب

انجمن

جاری

روان

داخل

اندرون

عالم

روزگار

صغیر

اندک , کوچک

ایام

روزها

غصه دار

اندوهگین , انداکن

صریح , واضح

روشناک

غم انگیز

اندوهناک

حاصل کردن

رویاندن

متفکر

اندیشمند

هوس

ریژ

تفکر

اندیشه

طناب

ریسمان

تصور کردن

انگاشتن

تولد

زادروز

عسل

انگبین

ولادت

زایش , زادروز

قصد , هدف

انگیزه

ذیل

زیر

غیر و ضد ایرانی

انیران

حیات

زیستن , زندگانی

ابلیس , شیطان

اهریمن

عمیق

ژرف

الله

اهورا

بعد

سپس

دارای نیروی خارق العاده

اوجومند

مقدس

سپنتا

مقام وعظمت

اورنگ

موقت , عاریت

سپنج

ودیعه

اوستان

عرش

سپهر

رود جیحون

اوشان

کامل و تمام

سپوریک

نخست

اول

نجم , نجوم

ستاره , اختر

اللهی آمین

ایدون باد

قابل تقدیر

ستایش

الله

ایزد , یزدان

بزرگ , عظیم

سترگ

مقاومت

ایستادگی

اجحاف

ستم

قائم بالذات

ایستاده به خود

صد ستون تخت جمشید

ستیستون - پارسه

استعداد

آتاویه

متعصب

ستیهنده

آذربایجان ( معرب شده )

آتورپاتکان آتروپاتان

حرف , نطق

سخن

صاعقه

آذرخش , ویر

مستقیما

سراسر

مهیا , حاضر , تزئین

آراستن

مفتخر

سرافراز

ساکن

آرامیده

به آخر رسیدن

سرآمدن

راهنما , راهبر

آریاز

منبع , ماخذ

سرچشمه , بن مایه

متاثر کردن

آزردن

محافظ , مدافع

سردار

حرمت , احترام

آزرم

ملک

سرزمین

امتحان , تست

آزمایش , اوزماییشن

آقا

سرور

راحت

آسان

مقامات

سروران

مطمئن

آسوده , ابیم

صدای وجدان

سروش

صدمه

آسیب

لایق

سزاوار , شایسته

غضبناک

آشفته , پریشان

حساس

سنهیشن

واضح , ظاهر

آشکار

منفعت

سود

استعلام

آفراس , آگاهی

منجی , هادی

سوشیانت

تشکر , لطف

آفرین , سپاس

قسم

سوگند

مطلع , مستحضر

آگاه

مرحوم

شادروان

ذیحساب

آمارگر

امر به شادی

شادزی

تعلیم دادن

آموختن

خوشحال

شادمان , خرم

معلم

آموزگار

لایق

شایسته

قصد , عزم

آهنگ

صبر , تحمل

شکیبایی

عیب دار

آهوکناک , آلوده

تعجب

شگفتی

احتراما

با بزرگ داشت

محاسبه

شمارش

موضوع

باره

شهر سلوکیه در کنار دجله

شهر به اردشیر

استیضاح

بازپرسی

تخت جمشید

شهر پارسه

ممنوع کردن

بازداشتن

امیر , سلطان

شهریار , شاهنشه

نتیجه

بازده

نور

شید

مرجوع

بازگشت

عظمت

فر , شکوه , مهی

ارتقاء

بالا بردن , افزایش

بالا

فراز

صبح

بامک , بامدادان

پروسه

فرآیند

واجب , حتما

بایست

تصویر , عکس

فرتور

آرشیو

بایگانی

آخر , نهایت

فرجام

خداحافظ

بدرود

عاقل

فرزانک , دانا

استنتاج

بدست آوردن

ارسال , ارجاع

فرستادن

بی نقصان

بدون کسر , افریوت

ارسال کردن

فرستادن

حسب الامر

بر اساس

مبدا , اصل

فرکان

معادل

برابر

دستور

فرمان

اولویت

برتری

غافل

فرناس

متشخص

برجسته

عنوان

فرنام

صفحه

برگ , رویه

صفات

فروزگان

پروژه

برنامه

لیست

فهرست

کبیر

بزرگ , مهتر

موثر

کارا

منعقد

بسته شده

اثر

کارایی

کثرت

بسیاری

متخصص

کارآزموده

بیشابور در پارس

بشاهپور , وه شاهپور

نقصان

کاستی

اعلیحضرت

بغ

قصد , غرض

کام

بغداد

بغدات

مستقل

کامکار

استعمال

بکاربردن , گماشتن

تخفیف

کاهش

پاراگراف

بند

نزول

کاهش

اصیل

بنیادین , ریشه ای

ثواب

کرفه

صاحب شدن

به دست آوردن

خائن

کژ پیمان

واقعا , حقیقتا

به راستی

انحراف

کژی

معتبر

به نام

احمق

کم خرد , نادان

انشاءالله

به یاری خداوند

اجمال

کوتاه

قیمت , فی

بها

مذهب , دین

کیش

استفاده

بهره بردن , سود جستن

احتمال

گاس

محروم

بی بهره

ملعون

گجستک

غریب

بیگانه

محترم

گرامی

یقینا

بیگمان

تهیه کننده

گرد آورنده

عده نامه

پاتخشر

مدیر

گرداننده

محافظ , حمایت کننده

پاتن

مسلم

گردن نهادن

جزا

پاداش

تعبیر

گزارش

فارس

پارس

 

مفسر

گزارنده

زاهد , باتقوا

پارسا , اشو

مختصر

گزیده

لقب

پاژ نام

انتخاب

گزینش

جواب

پاسخ

مذاکره

گفتگو

خلوص

پاک , بی آلایش

حدس , ظن

گمان

مطهر

پاک , پاکیه , پاکیزک

وزیر

گنجور

تصفیه

پالایش

ذخیره , خزانه

گنجینه

خلاصه

پالیده

صفت

گواش

طاقت , تحمل

پایاب

گوسفند

گوسپند

آخر

پایان

خاطر نشان کردن

گوش رس کردن

مستحکم

پایدار

منهدم

گوکان

ثابت , راسخ

پایدار , جاودان

منصوب کردن

گوماشتن , گماشتن

اساس

پایه

مختلف

گوناگون

توبه

پتت

نظیر , مثل

ماناک

دفاع

پدافند

میراث

ماندک

مقبول

پذیرفته

انسان مذکر

مرت , مرد

عبادت

پرستش

اموات

مردگان , مورتان

سئوال

پرسش

آدم

مردم , مرتوم

بلوغ

پزاوش

انسانیت

مردمی

تحقیق

پژوهش

  حاکم , خلیفه

مرزپان , مرزدار

ذلیل

پست , خوار

مرزنجوش

مرزنگوش

تحسین برانگیز , مقبول

پسندیده

تعمیر

مرمت

خجالت زده

پفشار

الله پرست

مزدیسنا

عرض

پهنا

مسجد

مزگت

عریض , وسیع

پهناور

نهر المسرقان اهواز

مسرکان

معذرت , عذر

پوزش

همانند

مشابه

فصل

پوشینه

اعلامیه

منشور

ظاهر شدن

پیدا کردن , پیتا کردن

        خصلت , عقیده , قصد , نیت

منیشن , منش

فاتح

پیروز

بزرگان

مهان

موید باشید

پیروز باشید

      مجبت , عطوفت

مهر

عقب تر

پیش تر

دارایی

موجودی

تقدیم

پیشکش

        انصاف گری , عدالت

میانجیگری , میانچکیه

گذشته

پیشینه

عدس

میچوک , میشوک

مجسمه , تمثال

پیکر , پتکر

تعرفه

میزان

عهد

پیمان

بی عرضه

نا توان , اناتوک

ضمیمه

پیوست

کفران

نا سپاسی

اتصال

پیوسته

  منقرض شدن

نابود شدن

متصل

پیوند , پیوستک

مجبور

ناچار

مغول

تاتار

خود رای

نافرمان , خودسر,اپاچسر

حمله برندگان , اعراب

تازیکان

      نعلین , کفش شیخان

نالین

ضایع کردن

تباه کردن

اسم

نام

عرش

تخت گاه

معروف

نامدار , نیکنام , نامور

سطح

تراز

       دفتر , کتاب , رساله

نامک

خوف

ترس

عدم ادارک

نایابندگی

همت

تلاش

نزاع , دعوا

نبرد , جنگ

قوی هیکل

تهمتن

اولین

نخستین

دقت

تیزبینی

ماوراالطبیعه

نروک , نیروی بزرگ

مدائن

تیسپون , تیسفون

کتاب

نسک

بحث

جستار

ولایات

نسنگ

تعقیب کردن

جستن , یافتن

آرم

نشان

عالم

جهان , گیتی

آدرس

نشانی

موعظه

چاشش

بازرسی

نظارت

ارتفاع

چکات

جان گویا

نفس ناطقه

قصیده

چکامه

موارد

نکته ها

معنی

چم

نظر , عقیده

نگرش

حلقه

چنبره

شاخص

نمودار

کمیت

چندی

گذاشتن

نهادن

کیفیت

چونی

خفا , مخفی

نهان

دریاچه ارومیه

چیچست

پایان

نهایت

علت , تعبیر , معنی

چم

شراب

نوشاک , می

پل صراط

چینوت پل

مکتوب

نوشته شده

غضب

خشم

جد , اجداد

نیاکان , نیا

عصبانی

خشمگین

غلاف

نیام

راحتی , نشاط

خشنوتره , شادی , رامش

احسان کردن

نیکی کردن

مطالعه

خواندن

عادت , قاعده

نیهاتک

شفاعت

خواهش گری

مساوی , معادل

هاوند

مستدعی

خواهشمند

هم عقیده

همداستان

مغرور , متکبر

خودپسند , اپرتن

معطل کردن

هیشتن

مستبد

خودکامه

بر عکس

واژگونه

راضی

خورسند

لغت

واژه

وظیفه

خویشکاری

قاعدگی زنانه

ورتیکه

قاضیان

داتکان

مقدس الهی

ورجاوند , انوشه

قضایی

دادرسی

رقص

وشت

اموال

داراک

تعلیم دادن

ویچیستن

مشروح , مطبوع

دارمک

منظم کردن , به نظم در آوردن

ویراست , ویرایش

قصه

داستان

خصوص

ویژه

علم

دانش

هجوم , حمله

یورش

قاضی

داور

 

به شادی و رامش روح بزرگان سرزمین ایران فرجام گرفت 

ارشام پارسی

 بن مایه این پژوهش :

شاپورگان , نسک های پارسیک یا پهلوی خوتای نامک , ویس و رامین اثر جاودانه دوره شاهنشاهی اشکانیان , پند نامک وزرک مهر , پند نامک زرتشت , اندرز پوریوتکیشان , اندرز اوشنردداناک , اندرز آذرپات مهر اسپندان , اندرز پیشینیکان , اندرز خسروکواتان , نوشیروان , اردای ویرافنامه , شایست نه شایست , ماتیکان یوشت فریان , ماتیکان ماه فروردین روز خوردات , جاماسپ نامک وچرکت دینیک , مینوک خرت , نیرنگستان , هرپتستان , پتت ایرانیک , پتت آذرپاد مهراسپندان , پهلوی روایات , زند وهمن یشت , مرزبان نامه , کارنامه اردشیر بابکان پاپکان , اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان

 

جستارهای وابسته :

واژه نامه زبان پارسی

زبان فردوسى و زبان ما

قدمت زبان پارسی باستان

زبان فارسی در تاجیکستان

آموزش زبان کردی ( مقدماتی )

واژه های پارسی در انگلیسی

مشکلات زبان در تاجیکستان

گذری بر تاریخچه خط در ایران

گویشها و زبانهای کنونی ایران

جایگاه زبان پارسی در ازبکستان

زبانهای کهن و میانه ایران زمین

سخنی چند پیرامون زبانهای ایران

توانایی زبان پارسی دربرابر عربی

گذری بر زبان پارسی - فارسی دری

سلجوقیان و گسترش زبان فارسی

زبان پارسی در چشم‌انداز تاریخی

بهره جویی از واژه های پارسی سره

فرهنگ ایران و زبان فارسی در قزاقستان

 

+نوشته شده در چهارشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1386ساعت12:57 ق.ظتوسط ALI TAHERI | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)